top of page

Ratatyöturvallisuuspätevyys (Turva)

Kohderyhmä

Koulutus vaaditaan henkilöiltä, jotka liikkuvat ja työskentelevät valtion rataverkolla rautatiealueella ja sen läheisyydessä Liikenneviraston tilaamissa radanpidon

töissä.

Sisältö

 

Opiskelijoille selvitetään työ- ja liikenneturvallisuuden merkitykset rautatieym-
päristössä, sekä eroavuudet muista liikenneympäristöistä ja tekniset toteutukset turvallisuuden varmistamiseksi. Koulutuksessa esitellään rautatieympäristön turvallisuuskulttuurin merkitys ja tärkeys rautatieympäristön toiminnan perustana.

 

Koulutuksen kesto

1 päivä


Ennakkovaatimukset

 

Koulutukseen osallistumiseen ei ole ennakkovaatimuksia.

Liikennevirasto edellyttää ratatöissä tai rautatiealueella tehtävissä muissa töissä toimivilta Työturvallisuuskorttikoulutusta tai vastaavaa.

Osaamistavoitteet

- Opiskelija saa kuvan rautatiekuljetusjärjestelmästä monitoimijaisena työympä-
ristönä ja hahmottaa rautatieympäristön erityispiirteet ja roolit yhteiskunnassa.

Käsitteiden ja toimintaympäristön avaaminen toimii johdatuksena koulutuksen
muun sisällön ymmärtämiseen.

- Opiskelija tunnistaa rautatieympäristön vaaratekijät ja ymmärtää niiden erilai-
suuden suhteessa muihin liikennejärjestelmiin.

- Opiskelija osaa liikkua ja työskennellä turvallisesti rautatieympäristössä ja sen lä-
heisyydessä, aiheuttamatta vaaraa rautatieliikenteelle.

- Opiskelija ymmärtää rautatiealueella työskentelyyn annetun ohjeistuksen merki-
tyksen. Ymmärtää työskentelytapojen erilaisuuden ja yhtymäkohdat muuhun inf-
rarakentamiseen. Tiedostaa ohjeistuksen velvoitteet, käytännön mahdollisuudet

niiden toteuttamiseen ja osaa toimia niiden mukaisesti.


- Opiskelija tiedostaa sähkörataverkon vaaratekijät ja turvaetäisyydet, jotta hän
osaa työskennellä turvallisesti sähköistetyllä radalla ja sen läheisyydessä, sekä
tietää tehtävän edellyttävän aina oman perehdytyksen.

- Opiskelija ymmärtää, että rataverkolla ja sen läheisyydessä työskenteleviä ko-
neita koskevat tietyt vaatimukset. Tiedostetaan työn riskitekijät ja niistä johtuvat

työskentelyn suojaamistavat erityyppisissä työkoneilla tehtävissä töissä.


- Tunnistetaan erityistyö ja osataan hakea niitä koskeva ohjeistus. Ymmärretään

erityistyön vaaratekijät rautatieympäristössä ja osataan toimia sen mukaisesti Lii-
kenneviraston ohjeita noudattaen.

- Osataan paikallistaa ja ilmaista ymmärrettävästi esim. onnettomuustilanteen yh-
teydessä oma sijainti rautatieympäristössä.

- Opiskelija osaa toimia rautatieympäristössä tapahtuvassa vaara- tai onnetto-
muustilanteessa tilanteen vaatimalla tavalla ja ymmärtää toimintamallin erilai-
suuden, suhteessa yleisiin toimintaohjeisiin onnettomuustilanteessa. Tiedoste-
taan viranomaisten edellyttämä poikkeustilanteita koskeva ohjeistus ja hahmote-
taan niiden merkitys omassa toiminnassa.

- Opiskelija pystyy soveltamaan oppimaansa tietoa ja omaa valmiudet käytännön
perehdytykseen ja turvalliseen toimintaan rautatieympäristössä.

Liikenneviraston ohjeita 39/2018 LIITE 1
Valtion rataverkon haltijan osaamis- ja pätevyysvaatimukset


Osaamisen varmentamisen tapa

 

Kirjallinen teoriakoe tai osaamisen varmentaminen verkko-oppimisympäristössä Eerokissa.

Voimassaolo 

 

Ratatyöturvallisuuspätevyys on voimassa viisi (5) vuotta, vanhenemisvuoden loppuun.

Pätevyyden ylläpito

Ratatyöturvallisuuspätevyys uusitaan käymällä koulutus uudelleen.

bottom of page